Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü

BANDIRMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BALIKESİR

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.SYD.0.61.00.00.647.99-4476                                                     30/03/2010

Konu: Vakıf Mütevelli Heyetinin Sorumluluğu

 

 

BANDIRMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

BALIKESİR

 

İlgi : 02/03/2010 tarihli ve 37 sayılı yazı.

Bandırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 2004-2008 yılları iş ve işlemlerinin teftiş edilmesi neticesinde tanzim olunan Raporda; bir kamu kuruluşunda görev yapan.........'nın Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile bordroya dayalı ücret karşılığı şoför olarak istihdam edildiği, bu kararın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun   87 nci maddesinde yer alan "Devlet memurlarına ikinci bir görev verilemeyeceği" ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 26/10/1998 tarih ve 19230 sayılı Genelgesinin "Vakıf üyeleri dışında herhangi bir kamu görevlisi çalışma saatleri içinde vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz" hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca Bandırma Kaymakamlığı makam şoförü ................ da Vakıf şoförü olarak görevlendirilmesine devam edildiği ve adı geçenlere Vakıf bütçesinden 2004-2008 yıllarında toplam 21.090,16 TL. ücret ödemesi yapıldığı, bu tutarın tahakkuk ettirilecek yasal faizleriyle birlikte dönemin Mütevelli Heyet Üyelerinden tahsil edilerek Vakıf hesaplarına irat kaydedilmesi istendiği belirtilerek Genel Müdürlüğümüz mütalaası talep olunan ilgi yazınız incelenmiştir.

5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının "c" bendinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kuruluna "Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak" görevi verilmiş olup; buna istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışacak personelin nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarını düzenleyen "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar"

Fon Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler, kamu görevlilerinin Vakıflarda geçici olarak görevlendirilmesine ve bu şekilde görevlendirilen personele ücret ödenmesine hukuken imkan vermemektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Verilecek Devlet Memurları ve Görevler" başlıklı 88 inci maddesinde bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarından esas görevlerinin yanında "ikinci görev" verilmek suretiyle çalıştırılabilecek kamu görevlileri tahdidi olarak belirlenmiş olup; mütalaa konusu hadisedeki kamu görevlilerinin bu kapsamda değerlendirilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

Belirtilen sebeplerle, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bu harcamalardan Vakıf Mütevelli Heyeti sorumlu olup, bu sorumluluğunun Vakıflar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun mezkur hükümlerine göre izahı gerekmektedir. Şöyle ki;

27/02/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 4 üncü maddesinde de, "Vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir." denmektedir.

Medeni Kanun'un  50 nci maddesinde, "Tüzel kişinin iradesinin, organları aracılığıyla açıklandığı belirtildikten sonra, Organların, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar" hükmü ile de tüzel kişiliğin karar mekanizması olan organların tüzel kişiliği borç altına sokan veya zarara uğratan kast, ihmal veya tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan ihmali davranışlardan da kişisel olarak sorumlu olacakları belirtilmiştir.

Yukarıda izah edilen hukuki sebepler muvacehesinde, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen harcamanın Vakıf Mütevelli Heyetinin müştereken ve müteselsîlen sorumluluğunu gerektirdiğinden; ödemeye sebebiyet veren vakıf yöneticilerinden Medeni Kanunun 50 ile Borçlar Kanunu'nun  41 ila 51 inci maddeleri gereğince hukuka aykırı ödemenin gerçekleştirildiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili cihetine gidilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 İslam EMİROĞLU
Genel Müdür V.