SYDTF Görevler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun (SYDTF) görevleri:

 • Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek,
 • İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak,
 • İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek,
 • Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere
  bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamaktır.
 

SYDTF'nin kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı:

 • Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek.
 • Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak.
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.
 

SYDTF'nin gelirleri:

 
 • Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar.
 • Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8'i.
 • Trafik para cezalarının %50'si.
 • RTÜK gelirlerinin %15'i.
 • Bütçeye konulacak ödenekler.
 • Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

Fonda toplanan kaynak, Fon kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmakta ve yardımlar Vakıflar tarafından vatandaşlara ulaştırılmaktadır.
 
YILLAR GELİRLER
(TL)
GİDERLER
(TL)
2003 826.583.000 651.990.000
2004 1.260.574.000 1.347.846.000
2005 1.357.521.871 1.304.664.099
2006 1.379.511.063 1.389.547.995
2007 1.597.593.985 1.413.757.199
2008 2.037.888.054 1.797.079.768
2009 2.410.010.502 (*) 2.365.038.720
2010 2.292.256.839 2.032.537.496,22(**)
2011 2.745.185.929
2.622.412.735,02
 
(*) 2008 yılı gelirlerinden 567.207.868 TL 2009 yılına devretmiş olup, 2009 Ocak-Aralık dönemi gelirleri olan 1.842.802.634 TL ile birlikte dönem sonu toplam gelir miktarı 2.410.010.502 TL’dir.
(**)2010 yılı Aralık ayı sonuna ilişkin 2.032.537.496,22 TL’lik bu tutar brüt tutardır. Bu tutardan 6.870.326,42 TL’lik iade olmuştur. Dolayısıyla gönderilen net kaynak 2.025.667.169,80 TL’dir.